Algemene Voorwaarden | Tri of Light

Algemene Voorwaarden Tri of Light 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Tri of Light levert diensten op het gebied van  workshops, opleidingen, cursussen, readingen, e-books en spirituele reizen
b. Klant en/of deelnemer: de persoon of personen ten behoeve van wie Tri of Light haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn
c. Opdrachtgever: de persoon of instantie die een opdracht aan Tri of Light heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Tri of Light heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Tri of Light zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Tri of Light.
d. Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk
e. Incompany: deelname door klanten (cursisten) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie

Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeengekomen met Tri of Light
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werkzaamheden waarbij voor de uitvoering door Tri of Light derden worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Tri of Light deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
7. Tri of Light behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

1. Offertes van Tri of Light zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Tri of Light te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
2. Alle door Tri of Light gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Tri of Light is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Tri of Light schriftelijk is bevestigd.
3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW , andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Tri of Light zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Tri of Light niet garant staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.
2. In alle gevallen waarin Tri of Light dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tri of Light aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Tri of Light worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tri of Light zijn verstrekt, heeft Tri of Light het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Tri of Light is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Tri of Light is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tri of Light kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Tri of Light een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Tri of Light op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Tri of Light de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
6. Indien door Tri of Light of door Tri of Light inschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Wanneer Tri of Light de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Tri of Light aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5. Geheimhouding

1. Tri of Light is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tri of Light draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Tri of Light en deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Tri of Light zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor de individuele prestaties van de deelnemer.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Tri of Light is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
2. Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tri of Light geen gebruik maken van deze producten, waarop Tri of Light rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
3. Tri of Light is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. deelnemers.

Artikel 7. Honorarium en vergoedingen

1. Het honorarium van Tri of Light bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Tri of Light gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
Een uitzondering hierop zijn onze (online) opleidingen, cursussen, workshops en spirituele reizen voor particulieren. De genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW
3. De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.
4. Tri of Light kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Tri of Light heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Tri of Light heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen, een wijziging ondergaan, dan is Tri of Light gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
6. Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 juli en 1 januari aangepast aan de algemene trend.
7. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tri of Light aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Tri of Light over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Tri of Light hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Tri of Light heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 9. Incassokosten

1. Indien Tri of Light invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
2. Onder kosten worden eveneens begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incasso-bureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10.a Membership Community Lichtwerkers voor Lichtwerkers

1. Als je member bent van de Community Lichtwerkers voor Lichtwerkers heb je toegang tot de online Community zolang je lid (member) bent.
Het membership (toegang) gaat in op de datum waarop Tri of Light de betaling heeft ontvangen.
2. De opzegging (beëindiging) van het membership Community Lichtwerkers voor Lichtwerkers dient minimaal 7 dagen voordat de nieuwe factuur wordt verzonden of de automatische incasso wordt geïnd, schriftelijk te worden gedaan, via e-mail en/of het formulier “opzeggen” op de online Community
3. Na verzending van de factuur voor een nieuwe periode (maand of jaar) bestaat een betalingsverplichting. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
4. Tri of Light is gerechtigd om het membership met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Tri of Light niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
5. Bij het storneren of het cancellen van de automatische incasso (zonder toestemming van ons), voordat alle termijnen zijn voldaan, blijft de betalingsverplichting bestaan en zal je voor de resterende termijn(en) een factuur ontvangen.
6. Bij beëindiging van het membership is geen inzage of aanspraak (ten opzichte van de trainingen, informatie en overige in de online Community) meer mogelijk.
7. Tri of Light verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte producten.
8. Je hebt toegang tot de online Community zolang je lid (member) bent. Als je jouw membership beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat je lidmaatschap is beëindigd.
9. Bij beëindiging van het membership komen alle aanspraken jegens Tri of Light te vervallen.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1. Tri of Light en opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Tri of Light heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden dan wel te annuleren, indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, bij overlijden van de opdrachtgever, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van Tri of Light op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Tri of Light en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Tri of Light geleverde zaken en/of diensten.
2. Daarnaast is Tri of Light nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de
door haar geleverde diensten, op Tri of Light rust slechts een inspanningsverplichting.
(zie tevens artikel 4 lid 1).
3. De opdrachtgever vrijwaart Tri of Light tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Tri of Light samenhangen.

Artikel 13. Annuleringsvoorwaarden

1. Indien de opdracht, workshop, opleiding, reading en/of  event om redenen die niet aan Tri of Light toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot de 28e dag voor aanvangsdatum: 20% van de kosten van deelname, met een minimum van € 15,00 (administratiekosten)
- Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 15e dag voor aanvangsdatum: 50% van de kosten van deelname
- Bij annulering vanaf de 15e dag tot de 7e dag voor aanvangsdatum: 75% van de kosten van deelname
- Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvangsdatum: 100% van de kosten van deelname
- 100% van de kosten van deelname bij “no show”
2. Annulering door opdrachtgever / klant dient schriftelijk te geschieden. De werkdag (maandag t/m vrijdag van  9:00 tot 17:00 uur) waarop deze schriftelijke annulering bij Tri of Light is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

Artikel 14. Aanvullende voorwaarden reizen Sardinië

Op alle diensten van Tri of Light zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Met betrekking tot de spirituele reizen zijn echter de volgende aanvullende algemene voorwaarden van toepassing:

1. De reservering van een reis is definitief als de (termijn) betaling door Tri of Light is ontvangen.
2. De deelnemer dient vervolgens zelf de vliegtickets te boeken en een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
3. Bij niet tijdige termijnbetaling is de deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door Tri of Light schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Tri of Light heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
4. De deelnemer dient bij het vertrek in het bezit te zijn van een geldig reisdocument.
5. Tri of Light is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Hiervoor dient de deelnemer zelf een verzekering af te sluiten.
6. Tri of Light is ook niet aansprakelijk voor (omboekings) kosten of andere gebeurtenissen die voortvloeien uit wijzigingen in vluchttijden van de vliegmaatschappij. In voorkomende gevallen zullen wij natuurlijk ons best doen om alles zo goed mogelijk alsnog op elkaar te laten aansluiten, maar wij kunnen hier geen garanties op geven
7. Er is geen sprake van een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement. De Europese Richtlijn Pakketreizen is dan ook niet van toepassing.
8. Annulering: Indien de reis wordt geannuleerd is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42e dag vóór de vertrekdatum: 30% van de reissom
- bij annulering vanaf de 42e dag tot de 31e dag vóór de vertrekdatum: 50% van de reissom
- bij annulering vanaf de 31e dag tot de 21e dag vóór de vertrekdatum: 75% van de reissom
- bij annulering vanaf de 21e dag tot de 14e dag vóór de vertrekdatum: 90% van de reissom
- bij annulering vanaf de 14e dag vóór de vertrekdatum: de volledige reissom
9. Annulering door deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De werkdag (maandag t/m vrijdag van  9:00 tot 17:00 uur) waarop deze schriftelijke annulering bij Tri of Light is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

Artikel 15. Bijzondere bepalingen

1. Tri of Light behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop, opleiding en/of reis die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop, opleiding en/of reis verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan een eventuele opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de deelnemer / opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan Tri of Light.
2. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Tri of Light is Nederlands recht van toepassing.
3. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie waar Tri of Light gevestigd is.

1 januari 2020 - Tri of Light