Algemene Voorwaarden Tri of Light

Je weet wel, de kleine lettertjes die je waarschijnlijk niet leest, maar die toch erg belangrijk zijn. Lees dus toch maar even door.

Artikel 1. Definities

1. Tri of Light is een eenmanszaak, gevestigd in Hoogeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52273601. We zijn ook wel bekend onder de handelsnaam Sardanyo.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Tri of Light (opdrachtnemer) levert diensten op het gebied van (online) workshops, (online) opleidingen en programma’s, (online) cursussen, readingen, mentorship (groep en 1 op 1), e-books en spirituele reizen
b. Opdrachtgever: de persoon of instantie die een opdracht aan Tri of Light heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Tri of Light zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Tri of Light.
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon of personen, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Tri of Light een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) workshop, (online) opleiding/programma, (online) cursus/ceremonie, reading, mentorship of spirituele reis. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn
d. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die met Tri of Light een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
e. Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die bij Tri of Light een dienst of product koopt
f. Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk
g. Incompany: deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie
h. Tri Academy: de online Academy van Tri of Light, te bereiken via https://www.tri-of-light.nl/tri-academy/

5. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de Privacyverklaring van Tri of Light van toepassing.

6. Opdrachtgever/Deelnemer/Consument/Koper gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.


Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeengekomen met Tri of Light

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werkzaamheden waarbij voor de uitvoering door Tri of Light derden worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever /Deelnemer /Consument /Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

7. Tri of Light behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Tri of Light.


Artikel 3. Opdrachtverlening

1. Alle opdrachten aan Tri of Light of aan een van de medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Tri of Light. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

2. Op de website van Tri of Light kunnen (online) workshops, (online) opleidingen en programma’s, (online) cursussen, readingen, mentorship, spirituele reizen en andere diensten of fysieke producten op afstand overeengekomen of gekocht worden. De website is gericht op zowel natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, als rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf. Bij deze laatste groep dient er een bedrijfsnaam ingevuld te worden bij het aangaan van de overeenkomst op afstand.

3. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Consument het recht deze koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. De consument dient van deze ontbinding binnen 14 dagen melding te maken bij Tri of Light, waarna het product op kosten van de Consument binnen 14 dagen retour gezonden dient te worden aan Tri of Light. Deze ontbindingsmogelijkheid bestaat niet voor Kopers. Zie hiervoor ook ons retourbeleid.

4. De Consument doet in het geval van digitale inhoud, niet verstrekt op een gegevensdrager, uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. De Consument kan derhalve in het geval het downloaden van de digitale inhoud is gestart (door middel van het starten met de cursus, opleiding, workshop, ceremonie of programma op de Tri Academy), de overeenkomst niet meer ontbinden. Deze ontbindingsmogelijkheid geldt niet voor Kopers.

5. Tri of Light staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover het een met een Consument op afstand gesloten overeenkomst betreft. Deze conformiteitsgarantie is niet van toepassing op overeenkomst met Kopers of derden anders dan Consumenten.

6. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument of Koper aan Tri of Light kenbaar heeft gemaakt.

7. Tri of Light zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langer leveringstermijn is afgesproken. Fysieke producten worden geleverd door DHL en kunnen daardoor alleen geleverd worden op maandag tot en met zaterdag. Tri of Light doet geen uitspraken over de dag van levering, alleen over de datum van verzending. Via DHL kan het pakket gevolgd worden via track en trace. Zie hiervoor ook de verzendinformatie.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de Koper vanaf het moment van verzending en overdracht van het product aan DHL of gaat over op de Consument vanaf het moment van bezorging bij de Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Tri of Light bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. Offertes van Tri of Light zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Tri of Light te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

10. Alle door Tri of Light gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Tri of Light is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Tri of Light schriftelijk is bevestigd.

11. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW , andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

12. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever.


Artikel 4. (Online) Cursussen, Workshops, Opleidingen, Programma’s, Readingen, Mentorship, Spirituele reizen e.d.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) cursussen, trainingen, readingen, Mentorship en Spirituele reizen die door Tri of Light worden aangeboden.

2. Bij inschrijving voor de cursus, workshop, training, mentorship, reis e.d., ontstaat tussen de Deelnemer en Tri of Light een overeenkomst met betalingsverplichting.

3. Bij een online cursus, workshop, opleiding of training is er sprake van een levering van digitale inhoud. Nadat de Deelnemer toegang heeft gekregen tot de betreffende cursus, workshop, opleiding of training op de Tri Academy, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Deelnemer die tevens Consument is, doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.

4. Voor opleidingen, trainingen, cursussen, workshops of reizen die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, op locatie of online, waarvoor aanwezigheid van de Deelnemer op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten. De Deelnemer heeft in dat geval wel de mogelijkheid een andere persoon in diens plaats te stellen, uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Tri of Light (zie ook artikel 8 Annuleringsvoorwaarden).

5. Bij het Mentorship (groep of 1 op 1), is het ontbindingsrecht uitgesloten. Bij annulering/voortijdig stoppen is 100% van de kosten van deelname verschuldigd.

6. De online cursus, workshop, programma of training is persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nimmer met derden gedeeld worden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen collega’s en werknemers. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, mag Tri of Light de toegang tot de cursus, workshop, programma of training blokkeren.

7. Online cursussen, workshops, programma’s en of trainingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.

8. Tri of Light mag de website en de Tri Academy (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de cursus, workshop, opleiding of training tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.

9. Tri of Light zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Tri of Light niet garant staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever en/of Deelnemer gestelde doel.

10. In alle gevallen waarin Tri of Light dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

11. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tri of Light aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Tri of Light worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tri of Light zijn verstrekt, heeft Tri of Light het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Tri of Light is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Tri of Light is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tri of Light kenbaar behoorde te zijn.

13. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Tri of Light een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Tri of Light op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Tri of Light de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

14. Indien door Tri of Light of door Tri of Light inschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

15. Wanneer Tri of Light de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Tri of Light aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.


Artikel 5. Geheimhouding

1. Tri of Light is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tri of Light draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Tri of Light en deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Tri of Light zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor de individuele prestaties van de deelnemer.


Artikel 6. Facturering en betalingsvoorwaarden

1. Het honorarium van Tri of Light en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Tri of Light steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Tri of Light kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

Een uitzondering hierop zijn onze (online) opleidingen, cursussen, workshops, spirituele reizen en fysieke producten. De genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW

3. Incompany : de door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

4. Tri of Light kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Tri of Light heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Tri of Light heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen, een wijziging ondergaan, dan is Tri of Light gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

6. Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 juli en 1 januari aangepast aan de algemene trend.

7. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.


Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tri of Light aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Tri of Light over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Tri of Light hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Tri of Light heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.


Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden 

1. Indien de opleiding, training, cursus en/of workshop, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4, om redenen die niet aan Tri of Light toe te rekenen zijn, door Opdrachtgever/Deelnemer niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Bij annulering tot de 28e dag voor aanvangsdatum: 15% van de kosten van deelname, met een minimum van € 35,00 (administratiekosten)

- Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 15e dag voor aanvangsdatum: 50% van de kosten van deelname

- Bij annulering vanaf de 15e dag tot de 7e dag voor aanvangsdatum: 75% van de kosten van deelname

- Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvangsdatum: 100% van de kosten van deelname

- 100% van de kosten van deelname bij “no show”

2. Annulering door Opdrachtgever / Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De werkdag (maandag t/m vrijdag van  9:00 tot 17:00 uur) waarop deze schriftelijke annulering bij Tri of Light is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.


Artikel 9. Aanvullende voorwaarden reizen Sardinië

Op alle diensten van Tri of Light zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Met betrekking tot de spirituele reizen zijn echter de volgende aanvullende algemene voorwaarden van toepassing:

1. De reservering van een reis is definitief als de (termijn) betaling door Tri of Light is ontvangen.

2. De Deelnemer dient vervolgens zelf de vliegtickets te boeken en een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Bij niet tijdige termijnbetaling is de Deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door Tri of Light schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Tri of Light heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

4. De Deelnemer dient bij het vertrek in het bezit te zijn van een geldig reisdocument en alle andere (door de overheid of vliegmaatschappij) verplichte documenten.

5. Tri of Light is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Hiervoor dient de Deelnemer zelf een verzekering af te sluiten.

6. Tri of Light is ook niet aansprakelijk voor (omboekings) kosten of andere gebeurtenissen die voortvloeien uit wijzigingen in vluchttijden van de vliegmaatschappij. In voorkomende gevallen zullen wij natuurlijk ons best doen om alles zo goed mogelijk alsnog op elkaar te laten aansluiten, maar wij kunnen hier geen garanties op geven

7. Er is geen sprake van een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement. De Europese Richtlijn Pakketreizen is dan ook niet van toepassing.

8. Annulering: Indien de reis wordt geannuleerd is de Deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- bij annulering tot de 42e dag vóór de vertrekdatum: 30% van de reissom

- bij annulering vanaf de 42e dag tot de 31e dag vóór de vertrekdatum: 50% van de reissom

- bij annulering vanaf de 31e dag tot de 21e dag vóór de vertrekdatum: 75% van de reissom

- bij annulering vanaf de 21e dag tot de 14e dag vóór de vertrekdatum: 90% van de reissom

- bij annulering (of “no-show”) vanaf de 14e dag vóór de vertrekdatum: de volledige reissom

9. Annulering door Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De werkdag (maandag t/m vrijdag van  9:00 tot 17:00 uur) waarop deze schriftelijke annulering bij Tri of Light is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.


Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Tri of Light is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

Alle op of via de website of de Tri Academy getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Tri of Light worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de Tri Academy worden geblokkeerd en is Tri of Light gerechtigd haar schade te verhalen op de Deelnemer.

4. Het is Opdrachtgever/Deelnemer/Consument/Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tri of Light niet toegestaan door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, algemene voorwaarden en andere geestesproducten te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover noodzakelijk met betrekking tot het doel van het werk.

2. Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tri of Light geen gebruik maken van deze producten, waarop Tri of Light rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

3. Tri of Light is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. deelnemers.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Tri of Light en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Tri of Light geleverde zaken en/of diensten.

2. Daarnaast is Tri of Light nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Tri of Light rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 4 lid 8).

3. De Opdrachtgever vrijwaart Tri of Light tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Tri of Light samenhangen.

4. Tri of Light is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden of uitvoering van de opdracht, de informatie die gegeven is in een cursus, training e.d., het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.

5. Iedere aansprakelijkheid van Tri of Light is beperkt tot het overeengekomen honorarium, zoals vermeld in de factuur.

6. Bij opdrachten of cursussen met een looptijd langer dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid van Tri of Light beperkt tot het honorarium van maximaal 6 maanden.

7. Opdrachtgever/Deelnemer/Consument/Koper vrijwaart Tri of Light tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Deelnemer verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Tri of Light.

8. Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij Tri of Light. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Tri of Light hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.


Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. Tri of Light en Opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Tri of Light heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van Tri of Light op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.


Artikel 13. Incassokosten

1. Indien Tri of Light invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

2. Onder kosten worden eveneens begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incasso-bureaus, deurwaarders en/of advocaten.


Artikel 14. Bijzondere bepalingen

1. Tri of Light behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop, opleiding en/of reis die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop, opleiding en/of reis verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan een eventuele opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de deelnemer / opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan Tri of Light.

2. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Tri of Light is Nederlands recht van toepassing.

3. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie waar Tri of Light gevestigd is.


1 juli 2022 - Tri of Light

>