Coronaprotocol Tri of Light

Coronaprotocol Tri of Light

Je kunt weer live workshops, opleidingen en Spirituele reizen in Sardinië bij Tri of Light volgen.
Wij hebben dit Coronaprotocol opgesteld met maatregelen waardoor deelnemers weer verantwoord workshops, opleidingen en Spirituele reizen bij ons kunnen volgen. Ons Coronaprotocol is in lijn met de actuele voorschriften van het kabinet en het RIVM.


CORONAPROTOCOL IN HET KORT

Het coronaprotocol is bedoeld om een Workshop, Opleiding, Reis en/of examen verantwoord te laten plaatsvinden voor zowel de deelnemers als de trainers. In het kort is dit de basis van het protocol:

1.           De Workshops, Opleidingen, Reizen en examens vinden plaats in kleine(re) groepen.

2.           We leggen meer nadruk op hygiëne.

3.           We hanteren minimaal anderhalve meter persoonlijke afstand.

4.           Bij de reizen in Sardinië houden wij ons aan de (actuele) Italiaanse voorschriften.

5.           De deelnemer is als persoon verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag tijdens en rondom de Workshop, Opleiding, Reis en/of het examen(onderdeel).

6.           Tri of Light stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade of ziekte, ontstaan tijdens of als gevolg van een Workshop, Opleiding, Reis en/of examen (bijeenkomst).

UITGANGSPUNTEN:

•             De deelnemer komt NIET naar de Workshop, Opleiding, Reis en/of examen wanneer hij/zij koorts, griep- of verkoudheidsklachten heeft / een familielid heeft met dergelijke klachten / minder dan 14 dagen geleden in contact is geweest met een bewezen COVID-19 patiënt

•             De deelnemers houden steeds minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

•             De deelnemer wast zijn/haar handen 20 seconden lang met water en zeep bij binnenkomst en ook wanneer hij/zij naar buiten gaat, als hij/zij weer terug komt, bij toiletbezoek of als hij/zij de neus heeft gesnoten.

•             De effectiviteit van dit protocol wordt mede bepaald door de medewerking van alle betrokkenen om dit protocol op te volgen.


WERKWIJZE TRI OF LIGHT

Om de veiligheid van de deelnemers en de trainers te waarborgen, worden naast de algemene hygiënepraktijken de volgende afspraken gemaakt en maatregelen doorgevoerd.
Ook hier geldt dat het zorgen voor een veilige omgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

1.           Maatregelen die Tri of Light treft vanuit haar verantwoordelijkheid

Tri of Light  zorgt ervoor dat:

a.           de Workshops en Opleidingen die online kunnen plaatsvinden online gegeven gaan worden;

b.           examens daar waar mogelijk online zullen plaatsvinden;

c.            de veiligheidsvoorschriften van tevoren aan alle betrokkenen zijn toegestuurd;

d.           de trainer voorafgaand aan het begin van de workshop/opleiding vraagt of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de trainer voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn.

e.           de ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig geventileerd worden;

f.            de planning van de activiteiten zo is vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn waarbij teveel personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn;

g.           er voldoende papieren handdoekjes en afsluitbare afvalemmers aanwezig zijn in de toiletten en ruimtes waar we werken;

h.           er extra aandacht is voor het schoonmaken.


2.           Maatregelen waar iedere deelnemer voor verantwoordelijk is

  •        Iedere deelnemer neemt een eigen (water) drinkfles mee voorzien van een naamsticker. Deze drinkfles wordt alleen door de eigenaar gebruikt.

  •        Om voorafgaand aan een toiletbezoek de handen en toiletbril te ontsmetten (desinfecterende doekjes zijn aanwezig)

  •        Na elk toiletbezoek de toiletbril te ontsmetten en de handen te wassen

  •        Zo min mogelijk voorwerpen aan te raken zoals deurkrukken e.d.

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN ALLEEN VOOR ENERGY HEALING WORKSHOPS EN ATLANTIS REIS SARDINIË

Omdat wij bij de Universal Energy Healer workshop, de  Workshop Universal Consciousness Energy Activation en de Atlantis Energy Healer reis “lichaamswerk” doen, waarbij aanraking een onderdeel is, zijn hiervoor een aantal extra voorschriften en procedures opgesteld zodat we samen veilig kunnen werken en leren.
Deze procedures voldoen aan de actuele richtlijnen en voorschriften van het RIVM en andere toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze hebben we als uitgangspunt genomen.

EXTRA VOORSCHRIFTEN DEELNAME

Op basis van de huidige RIVM-richtlijnen maken we onderscheid in 4 groepen:

GROEP A.
Personen zonder COVID-19-klachten en die niet voldoen aan de onderstaande kenmerken.

GROEP B.
Personen die door onderliggende gezondheidsproblemen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van COVID-19 hebben.

Het gaat hierbij om de volgende gezondheidsklachten die als risicofactoren worden gezien:

  • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • Chronische hart- en vaatziekten;
  • Diabetes mellitus;
  • Ernstige nierziekten die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, aangeboren of latere immuunstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of chemotherapie en/of bestralingstherapie bij kankerpatiënten;
  • Aanwezigheid van een Hiv-infectie die extra behandeling vraagt

GROEP C.
Personen met symptomen die horen bij COVID-19 (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn, smaak- of reukverlies), of familieleden met symptomen passend bij COVID- 19, of personen met een verhoogd risico op infectie: personen die minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen transmissiegebied zijn geweest, of op enigerlei wijze contact hebben gehad met een bewezen COVID-19-patiënt.

GROEP D.
Personen met bewezen COVID-19, of familieleden met bewezen COVID-19, of personen in huisisolatie, of individuen minder dan 2 weken genezen van COVID-19.


2. RIVM RISICOCLASSIFICATIE “TRIAGE”

Vanwege de duur van de Energy Healer workshops en de Atlantis reis én het lichaamscontact dat hoort bij de werkwijze waarbij we op elkaar oefenen, kiezen we ervoor om een triage-aanpak te gebruiken om te bepalen wie aan deze workshops en reis kan deelnemen, zodat de kans op besmetting met het SARS-CoV-2-virus tot een minimum wordt beperkt in combinatie met het uitsluiten van groepen die een verhoogd risico hebben op ernstige gezondheidsklachten in geval zij toch een besmetting oplopen.

De vragenlijst die gehanteerd word om tot de risicoclassificatie te komen is opgenomen in bijlage 1.

GROEP A.
Deelname is toegestaan

GROEP B.
We vragen je om in overleg te treden met jouw arts en te overleggen of deelname verantwoord is. Mede op basis van dit advies kan je zelf beslissen of je wel of niet kan deelnemen.

GROEP C. EN GROEP D.
Niet mogelijk om deel te nemen.

3. AFSPRAKEN DIE TEN ALLE TIJDEN GELDEN TIJDENS DE ENERGY HEALING WORKSHOP EN DE ATLANTIS REIS

a.           Draag geen sieraden (ringen, armbanden en horloges). Laat deze thuis.

b.           Zorg ervoor dat lang haar is vastgebonden / opgestoken zodat het niet in contact komt met voorwerpen of mensen om je heen.

c.            Neem je eigen handdoek (en eventueel een dekentje) voor op de massagetafel mee in een afsluitbare tas en was ze van tevoren op 60 °C

d.           Houd consequent 1,5 meter afstand van elkaar. Alleen tijdens het met elkaar werken aan de massagetafel is er lichamelijk contact.

e.           Was of ontsmet zeer regelmatig je handen. In ieder geval bij binnenkomst, voor en na toiletbezoek en voorafgaand en direct na afloop van het geven van een Healing of Activatie.

f.            Als jij door een collega deelnemer wordt behandeld gebruik dan je eigen handdoeken.

g.           Berg de handdoeken direct na de Healing of Activatie op in een afsluitbare verpakking (tas met rits o.i.d.). Laat ze niet in de ruimte rondslingeren.

h.           Praat, zolang je rechtstreeks met of in de nabijheid van anderen werkt,  wanneer dat strikt noodzakelijk is. Hiermee voorkomen we onnodige aerosolvorming op het moment dat we dichter dan 1,5 meter bij elkaar in de buurt zijn. Bewaar het gesprek over het uitwisselen van ervaringen voor na de behandeling en houdt hier de 1,5 meter afstand in acht.

i.             We beperken het fysieke contact tot de grepen en aanrakingen die op dat moment worden aangeleerd.

j.             We werken slechts met één partner. Als je van partner wisselt, zorg er dan voor dat alle betrokkenen de handen grondig wassen en eventuele materialen worden gereinigd voordat je verdergaat. Zorg ervoor dat je de handdoeken vervangt als je met een nieuwe partner werkt. Beperk het aantal partners tijdens een lesdag tot 2 personen.

k.            Bij wisselen van partner of massagetafel dien je de tafel eerst te ontsmetten. Tri of Light zorgt voor ontsmettingsmiddel en papieren doekjes.

l.             Het dragen van een mondkapje is van overheidswege niet verplicht. Het kan echter bij het oefenen met een collega deelnemer handig zijn om toch een mondkapje te gebruiken, omdat er dan tijdelijk geen sprake is van 1,5 meter afstand. We adviseren je dit te overleggen met je oefenpartner in de les. Zorg zelf voor een mond-neus kapje.

m.          Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek zal ook de trainer hieraan voldoen door de deelnemers te laten observeren vanaf minimaal 1,5 m afstand.

n.           Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen voldoende ruimte heeft om vrij, met voldoende ruimte, aan de massagetafel te kunnen werken.

COMMUNICATIE:

Het coronaprotocol van Tri of Light wordt aan alle deelnemers bekend gemaakt via:

•             De website.

•             De uitnodiging voor de Workshop, Opleiding, Reis en/of examen

•             De trainer

DISCLAIMER

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen zoals omschreven in dit protocol blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt tijdens de Workshop, Opleiding, Reis en/of examen of op weg daar naartoe. Met het nemen van het besluit om deel te nemen aan een Workshop, Opleiding, Reis en/of examen bij Tri of Light, ga je akkoord met dit risico.

Tri of Light versie maart 2021BIJLAGE 1 “TRIAGE” VRAGENLIJST

Werkwijze
Het verzoek om deze vragenlijst in te vullen zal, voor aanvang, naar de deelnemer aan een Energy Healer workshop of de Atlantis reis worden gemaild. De deelnemer dient dit formulier uit te printen, niet meer dan 2 dagen vóór aanvang in te vullen en mee te nemen naar de Workshop / Reis.
Je kunt het formulier ook hier downloaden

Op basis van de risicoclassificatie-triage kunnen personen al dan niet deelnemen:

Groep A:             Ja.
Groep B:             overleg met je behandelend arts of deelname verantwoord is. Beslis zelf op basis hiervan of je komt.
Groep C en D: geen deelname mogelijk.

Iedereen die bij Tri of Light aanwezig is, verklaart middels de ingevulde vragenlijst dat hij/zij een classificatie met een laag risico heeft. De registratie van Tri of Light zal dienen als bevestiging dat de persoon heeft voldaan aan dit Triage-gedeelte van de veiligheidsprocedure. Als de deelnemer op enig moment na het invullen van de vragenlijst van mening is dat hij/zij een verandering in de gezondheid ervaart, is onmiddellijke kennisgeving en terugtrekking van deelname vereist.
Door onderstaande vragenreeks te volgen, kunnen deelnemers snel worden ingedeeld in de vier RIVM Risicogroepen.

DE VRAGENLIJST

De vragen gaan van hoog naar laag risico. Om door te gaan naar de volgende groep vragen moet je ze allemaal met een negatief (nee) hebben beantwoord. Een positief (Ja) antwoord geeft aan dat je thuishoort in deze triagegroep.

1.           Heb je nu corona?

2.           Heb je nu huisgenoten / familieleden met bewezen corona?

3.           Ben je geïsoleerd in huis?

4.           Ben je minder dan 2 weken geleden hersteld van corona?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep D.

5.           Ben je minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen risicogebied voor corona geweest?

6.           Heb je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn en / of reuk- of smaakverlies?

7.           Heb je kamergenoten / gezinsleden met een van deze klachten?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep C.

8.           Heb je een chronische aandoening of een aandoening die jouw immuunsysteem heeft verlaagd?
Is het antwoord  JA, dan zit je in groep B.
9.           Ben je anderszins gezond en voel je je momenteel gezond?

Zo ja, dan zit je in groep A.